Przedstawiamy nowy tekst strategii uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w lipcu br. Zmiany dotyczą wysokości wskaźników oraz doprecyzowania zasad realizacji przez LGD operacji własnych.

program rozwoju obszarow wiejskich